verybigimage

Kreditförlustfonden

Hur fungerar kreditförlustfonden?

Observera att Kreditförlustfonden gör sin sista utbetalning den 1 april 2023.

Trots att Lunar enbart låter kreditvärdiga privatpersoner låna via plattformen förväntas en viss grad av kreditförluster och ett visst ojämnt kassaflöde för sparare på grund av försenade betalningar. Kreditförlustfonden används främst för att jämna ut de månatliga betalningarna till sparare vid uteblivna betalningar.

Kreditförlustfonden täcker det nominella beloppet i varje Autoinvestkonto om de samlade ränteintäkterna från övriga lån inte täcker det nominella beloppet. För detta gör kreditförlustfonden varje månad en avstämning mot respektive Autoinvestkonto där man kontrollerar att det totala återbetalda beloppet (bestående av ränta och amortering) inte understiger de totala förväntade amorteringarna. Om så är fallet täcker kreditförlustfonden upp mellanskillnaden den aktuella månaden.

Hur fungerar det rent praktiskt?

Observera att Kreditförlustfonden gör sin sista utbetalning den 1 april 2023.


Vi tar ett exempel där du en månad ska du få tillbaka SEK 100 i amortering och SEK 10 i ränta från de lån du investerat i.

Låt säga att det på grund av försening endast inkommer SEK 90 i amortering och SEK 5 i ränta, vilket innebär att du totalt endast återfått SEK 95 till ditt konto. Kreditförlustfonden täcker då upp mellanskillnaden mellan det du skulle fått i amortering enligt plan och det faktiskt återbetalda beloppet, i detta fall SEK 5.

När låntagarna väl betalar in det förfallna beloppet återgår ersättningen till kreditförlustfonden. Kreditförlustfonden ger dig som sparare ett skydd för ditt investerade kapital.

Ytterligare information

Observera att Kreditförlustfonden gör sin sista utbetalning den 1 april 2023.

På kapital som har investerats i autoinvestkonton fr.o.m. 2016-03-01 täcker kreditförlustfonden endast upp återbetalning av nominellt kapital från låntagarna, inte ränta. Det innebär att du som investerare riskerar utebliven ränteutbetalning, även om kreditförlustfonden täcker upp så att du får tillbaka kontots nominella belopp. På kapital som investerats i Autoinvestkonton före 2016-03-01 täcker kreditförlustfonden även upp utebliven ränta. För kapital som har investerats i lån före 2016-03-01 täcker kreditförlustfonden även upp kreditförluster vid manuella investeringar.

Lunar garanterar inte att medel kan eller kommer att överföras från kreditförlustfonden i det fall en låntagare inte inkommer med återbetalningsbelopp inom angiven tid, och en tidigare överföring från kreditförlustfonden ska inte ses som ett åtagande eller skyldighet från Lunars sida att göra ytterligare sådana överföringar för att förhindra att investerare drabbas av kreditförluster. Observera att kreditförlustfonden inte motsvarar den statliga insättningsgarantin.